สิงหาคม 30, 2018

ความจำไม่ดี สมาธิจะดีได้มั้ย!!

ความจำไม่ดี สมาธิจะดีได้มั้ย!! สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลพิษ ทั้งโลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว สารหนู  มักปนเปื้อนมากับดิน  น้ำ อากาศ อาหาร  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือความเสื่อมทางระบบประสาทและสมอง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนนั่นเอง ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทและสมอง โรคออทิสติกในเด็ก และโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ  ตลอดจนอาการสมองล้า ขาดสมาธิ ความจำไม่ดี ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะอาการที่ส่งผลเสียตามมามากมายทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิต  การทำงาน และการเรียน  และเพื […]