VISTRA L-ARGININE & L-ORNITHINE

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

  • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
  • เพิ่มปริมาณ Growth Hormone
  • เสริมสมมรถภาพทางเพศ
  • เสริมภูมิคุ้มกัน

คุณสมบัติ :

  • กระตุ้นการผลิต Growth Hormone (อาร์จินีน+ออร์นิทีน)
  • ป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อ (ออร์นิทีน)
  • เร่งการผลิตสารไนตริก ออกไซด์ (อาร์จินีน)
  • เสริมสมรรถภาพทางเพศ (ออร์นิทีน)

วิธีรับประทาน :

  • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ครั้งละ 3 เม็ด ก่อนเข้านอน
  • เสริมสมรรถภาพทางเพศ ครั้งละ3 เม็ด ก่อนการมีกิจกรรมทางเพศ 30 นาที

ข้อควรระวัง
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

ฆอ. 4395/2558 | โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค